SPLOŠNO

Splošni pogoji poslovanja urejajo pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank, to je podjetja Ancora d.o.o., (v nadaljevanju podjetje) in kupca izdelkov in/ali storitev (v nadaljevanju stranka) podjetja ter določajo način, vsebino in pogoje poslovanja. Splošni pogoji poslovanja podjetja so sestavni del vsake pogodbe, ponudbe oz. predračuna.

Vsi sporazumi, ponudbe, potrditve, opombe med podjetjem in stranko morajo biti pisni. Dodatni ustni dogovori in pogoji so neveljavni.
Zaradi narave izdelkov, ki jih ponuja podjetje, so pogoji prodaje in dobave specifični.

PONUDBA

Stranka je pred sprejemom ponudbe in potrditvijo naročila dolžna natančno pregledati ponudbo (preveriti skice, vse podatke) in v primeru nejasnosti zahtevati pojasnitev nejasnih podatkov s strani podjetja. Vse kasnejše nejasnosti stranka ne more uveljavljati in ne more biti predmet reklamacijskih in garancijskih zahtevkov stranke. Ponudba vedno velja le za navedene pozicije, mere, količine in opise. Ponudba je veljavna in za podjetje zavezujoča samo v roku veljavnosti ponudbe, ki je na slednji naveden. V kolikor se mere ali količine elementov spremenijo, si podjetje pridržuje pravice do spremembe cen oz. se z izdajo nove verzije ponudbe v celoti nadomesti prejšnja verzija ponudbe. Pri vseh pozicijah so elementi narisani s pogledom od znotraj, razen če ni v opisu navedeno drugače. Slike v ponudbi so simbolične.

Pred sprejemom ponudbe in potrditvijo naročila je stranka dolžna:

 • določiti pozicijo vgradnje elementa glede na gradbeno odprtino,
 • določiti debelino izolacije, ki jo namerava namestiti (novogradnje in adaptacije) ter na kakšen način (vrsta izolacije, način pritrditve, debelina izolacije v predelu špalet …),
 • določiti lokacijo vgradnje elementa,
 • določiti višinsko točko (meter ris) za posamezen element

Stranka s sprejemom ponudbe potrjuje skladnost elementov v ponudbi z zgoraj določenimi točkami.

V kolikor stranka zgornjih podatkov ne zagotovi, sama prevzema odgovornost v primeru, da pride do neskladnosti izvedenih del iz strani podjetja glede na preostala dela, ki še sledijo iz strani preostalih izvajalcev.

Podjetje si pridržuje pravico do spremembe v izdelavi oken in vrat v primeru konstrukcijsko tehničnih detajlov, ki so od primera do primera različni in ne vplivajo na funkcionalnost. V primeru, da stranka naroči napačen izdelek ali odstopa od drugih medsebojnih obveznosti, je podjetje upravičeno zahtevati povračilo nastalih stroškov vključno z morebitnimi dodatnimi stroški. Vračilo napačnega izdelka, v kolikor je razlog na strani stranke, ni možno.

Za sprejem ponudbe in potrditev naročila šteje/-jo:

 • Izvedeno predplačilo najmanj 40 % zneska ponudbe.
 • Izročitev sredstva zavarovanj.
 • Podpis pogodbe.
 • Izpolnitve dogovorjenih pogodbenih obveznosti.
 • Poravnane vse odprte terjatve iz preteklega poslovanja (podjetje si pridružuje pravico zadržanja naročila in izdelkov ter posledično podaljšanja dobavnega roka najmanj za čas poravnave terjatev).
 • Druga konkludentna dejanja, če gre za stalno poslovno navezo in ga podjetje pisno potrdi kot relevantnega.

Stranka s sprejemom ponudbe in potrditvijo naročila potrjuje, da je seznanjena s splošnimi pogoji poslovanja podjetja in jih tudi v celoti sprejema. Stranka ima pravico do odpovedi naročila ali spremembe podatkov, ki vplivajo na naročilo, najkasneje 1 delovni dan po sprejemu ponudbe in potrditvi naročila izključno v pisni obliki. Po preteku tega roka se vse naknadne spremembe podatkov ali odpoved naročila ne priznajo ali pa vsi nastali morebitni dodatni stroški bremenijo stranko.

MERITVE in DODATNA DELA

Odgovornost za mere v primeru opravljenih izmer s strani podjetja, prevzema podjetje (v primeru, da v fazi izmere nekaterih faktorjev, ki vplivajo na mere izdelka, ni bilo moč predvideti, prav tako pa nanje ni opozorila stranka, podjetje ne prevzema odgovornosti in za morebitne dodatne stroške odgovarja stranka – vsa opozorila stranke morajo biti podana pisno), v nasprotnem primeru stranka odgovarja za mere in vse morebitne dodatne stroške, ki nastanejo kot posledica napačnih meritev stranke.

Dodatna dela, ki niso zajeta v ponudbi in so nujna za dokončanje del (poškodbe pri odstranitvi starih oken, ne-pravokotnost odprtin, poševno vgrajena stara okna, nevidne inštalacije, odbijanje zida, zidarska dela, letvanje, silikoniziranje, oplesk, opaženje, odranje, odvoz, zaščita profilov, odstranitev zagozd, idr.) ter jih ni bilo mogoče predvideti ob izmeri, se dodatno zaračunajo stranki ali pa si jih slednja sama uredi. V primeru dodatnih del si podjetje pridržuje pravico do podaljšanja roka dobave in izstavitev računa.

Prav tako se po dogovoru s podjetjem in/-ali pogodbenimi podizvajalci zaračunajo dodatno naročena dela, ki jih stranka naroči v času montaže (npr. zaključni profili, odvoz oken). V primeru, ko stranka naroči tudi obdelave špalet, se le-ta izvedejo z mavčno-kartonskimi deli (»gips«) in ne vključujejo slikopleskarskih del, ampak se izvedejo do faze finega kitanja celotne površine brez brušenja.

CENE in PLAČILO

Cene so določene in izražene v evrih.
Popusti se ne seštevajo. Akcije so izvzete iz popustov.

Podjetje si pridržuje pravico do spremembe cen izdelkov brez predhodnega obvestila v primeru:

 • sprememb cen po ceniku
 • podražitve surovin

Cene na enoto ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV). DDV je obračunan in prikazan posebej na podlagi podanih informacij s strani stranke. Stranka je dolžna pred izdajo računa obvestiti podjetje o vseh podatkih, ki utegnejo vplivati na način obračuna DDV-ja.
DDV se obračuna po ZDDV-1.
V primeru ponudbe z znižano davčno stopnjo 9,5 %, fizična oseba s sprejemom ponudbe in potrditvijo naročila potrjuje, da je lastnik objekta na ponudbi in da neto uporabna površina enostanovanjskega objekta ne presega 250 m2 oz. v primeru dotičnega stanovanja večstanovanjskega objekta 120 m2.
Obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1 velja samo pri pravnih osebah, ki imajo ID za DDV. V teh primerih DDV ni obračunan.

Cene veljajo EXW na sedežu podjetja Ljubljana-Šentvid (brez transportnih palet), razen če ni drugače navedeno v ponudbi.

Stranka izvrši plačilo samo na enega izmed transakcijskih računov podjetja navedenega na ponudbi ali računu. Predstavniki, posredniki in monterji niso pooblaščeni za prejemanje plačil.
Stranka ima pravico zavrniti račun v roku 8 dni po prejemu računa (fakture). V nasprotnem primeru podjetje razume, da je stranka račun (fakturo) v celoti sprejela in zavrnitve ne upošteva.

V primeru zamude plačila oz. neplačila računa ima podjetje pravico zahtevati zamudne obresti skladno z zakonom, od dneva zapadlosti posameznega zneska v plačilo do dneva plačila. V trenutku poteka valute računa, stranka prevzema celotno nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja blaga. Podjetje si pridružuje pravico do zaračunavanja stroškov opomina za neplačilo v znesku 40 €.

Blago je do celotnega plačila računa last podjetja. V primeru neplačila in neizpolnitve kupčevih obveznosti, si podjetje pridržuje lastninsko pravico do blaga tudi po njegovi izročitvi stranki, dokler stranka ne poravna plačila oz. ne izpolni svojih obveznosti v celoti.

Skladno s prejšnjim odstavkom si podjetje v primeru kršitve pogodbenih določil, predvsem neplačila oz. zamude s plačili, pridrži pravico vzeti blago nazaj (nevgrajeni elementi v celoti, za vgrajene elemente – krila), ne da bi se s tem kršilo pogodbene obveznosti. Stranka dovoljuje podjetju neoviran dostop do teh elementov in njihov odvoz.

V primeru vgradnje elementov za katere kupnina ni poravnana, si podjetje pridržuje pravico do povračila koristi, ki jih je imela stranka od teh stvari. Podjetje s tem ne krši pogodbenih obveznosti, stranka pa se odpoveduje morebitnim zahtevkom iz tega naslova.

PLAČILNI POGOJI

 1. 100 % avans ob naročilu na TRR podjetja, pri čemer se odobri 3 % dodatni popust.
 2. V primeru montaže: 40 % avans ob naročilu, 60 % v 8 dneh po opravljeni montaži. V primeru brez montaže: 50 % avans ob naročilu, 50 % pred dobavo.
 3. Plačilo po dobavi v roku 15-ih dni po prejetju računa, pri čemer stranka zavaruje plačilo z bančno garancijo ob podpisu pogodbe.
 4. Po pogodbi

DOBAVA in DOBAVNI ROKI

Dobavni rok določi podjetje glede na vsebino ponudbe/povpraševanja in zasedenosti poslovnega procesa. Okvirni dobavni rok je naveden na ponudbi.
V kolikor ponudba vsebuje izdelke, ki imajo različne dobavne roke se upošteva dobavni rok, ki je naveden za izdelek z najdaljšim dobavnim rokom.

Okvirni dobavni roki so definirani za standardne in nestandardne izdelke, kjer standardni izdelki obsegajo:

Okna

 • PVC v standardni barvi
  • obojestransko bela, temni hrast/bela, zlati hrast/bela, mahagoni/bela in antracit/bela obojestranski dekor: temni hrast, zlati hrast, mahagonij, antracit
 • PVC ALU-clio v standardni RAL barvi in standardnih strukturnih barvah, po »Barvna karta Schüco«

Panoramske zasteklitve

 • PVC Dvižno-drsna vrata in Nagibno-drsna vrata Premium v standardni barvi
  • obojestransko bela, temni hrast/bela, zlati hrast/bela, mahagoni/bela in antracit/bela obojestranski dekor: temni hrast, zlati hrast, mahagonij, antracit
 • PVC ALU-clio v standardni RAL barvi in standardnih strukturnih barvah, po »Barvna karta Schüco«

Vhodna vrata

 • PVC VHODNA VRATA v standardni barvi
  • obojestransko bela, temni hrast/bela, zlati hrast/bela, mahagoni/bela in antracit/bela obojestranski dekor: temni hrast, zlati hrast, mahagonij, antracit
 • PVC ALU-clio v standardni RAL barvi in standardnih strukturnih barvah, po »Barvna karta Schüco«

Senčila in dodatki:

 • Predokenske rolete v standardnih barvah proizvajalca
 • Nadokenske rolete v v standardnih barvah proizvajalca
 • Zunanje žaluzije v v standardnih barvah proizvajalca
 • Notranje žaluzije v v standardnih barvah proizvajalca
 • Komarniki v standardnih barvah proizvajalca

Dobavni rok se lahko sorazmerno podaljša v primeru:

 • Višje sile, splošnega pomanjkanja materiala pri dobaviteljih ali izrednih vremenskih razmer.
 • Nepredvidljivih ovir, ki niso nastale po volji podjetja in so take narave, da so imele pomemben vpliv na izpolnitev obveznosti.
 • Razlogov na strani stranke.
 • Ugotovljenih neskladnosti elementa ob montaži. V tem primeru podjetje odpravi neskladnost v najkrajšem možnem času.
 • Kolektivnih dopustov podjetja ali dobavitelja.

V primeru, da je prišlo do zamude pri dobavi blaga oz. montaži iz razloga na strani podjetja (izvzeti razlogi zajeti v zgornjem odstavku) se podjetje in stranka dogovorita za razumno podaljšanje roka brez povračila škode nastale zaradi zamude, če ni drugače zapisano v ponudbi.

Podjetje jamči za dobro kakovost materiala in izdelave, ne odgovarja pa za blago, ki je bilo zaradi slabega skladiščenja in rokovanja na delovišču poškodovano.

PREVZEM in PREGLED BLAGA

Podjetje stranko pisno ali po telefonu obvesti o roku dobave in montaže najmanj en dan pred možnim dvigom blaga oz. dan pred pričetkom montaže. Odgovornost za blago, ki je pripravljeno za odpremo, en dan po obvestilu podjetja preide na stranko. V kolikor stranka naročenega blaga v roku enega meseca, odkar je bila obveščena o prevzemu blaga v skladišču, ne prevzame oz. ga ne dovoli vgraditi, mu lahko podjetje zaračuna stroške skladiščenja (0,5 %/dan, vendar ne več kot 10 % vrednosti blaga), obenem pa stranka prevzame odgovornost za odstranjevanje zaščitne folije na profilih izdelka, ki mora biti odstranjena v štirih tednih.

Prevzem blaga oz. odprema sta možna od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 in v petek na sedežu podjetja, Lbratov Komle 45, 1000 Ljubljana, pri čemer mora stranka datum dviga blaga sporočiti vsaj en dan prej. Blaga, ki ga je odpeljal kupec, podjetje ne menja in ne sprejema nazaj.
Pri prevzemu blaga je stranka dolžna takoj pregledati blago, ugotoviti pomanjkljivosti ali napake in jih istočasno pisno podati podjetju. Kasnejših reklamacij podjetje ne upošteva.

Stranka oz. njen pooblaščenec mora biti prisotna na objektu ob začetku in koncu montažnih del. Če stranka ne zagotovi navzočnosti investitorja (to je lahko ena oseba), mora plačati stroške morebitnega ponovnega prihoda monterjev, da opravijo primopredajo kateri drugi dan.
Po končani montaži je stranka dolžna takoj pregledati blago oz. opravljeno delo, ugotoviti pomanjkljivosti ali napake in jih takoj zapisati na montažno-servisno poročilo. Kasnejših reklamacij podjetje ne upošteva.

Stranka s podpisom na zapisniku potrdi, da je blago dobavljeno v skladu s končno ponudbo in da je vgradnja kakovostno opravljena. Tako stranka potrjuje, da je podjetje v celoti izpolnilo svoje obveznosti, ki izhajajo iz sprejete ponudbe in s tem pridobi vse pravice, ki izhajajo iz le-te . Vse dokumente, predane po končani montaži, mora stranka shraniti in jih kasneje po potrebi uporabiti.

V primeru, da stranka odkloni oz. ne izpolni obveznosti v razumnem roku, lahko podjetje odstopi od pogodbe in zahteva povračilo vse nastale škode.

MONTAŽA

Termin montaže je kupcu sporočen najmanj en dan prej in je fiksno določen, zato ga brez soglasja podjetja stranka ne more samovoljno prestaviti. Montaža se lahko za čas trajanja izrednih vremenskih razmer (nizke temperature, neurja idr. ) prestavi – v tem primeru za zamudo dobavnega roka ne odgovarja niti podjetje niti stranka.

V primeru, da montaža na objektu, po predhodno dogovorjenem datumu s planerjem montaž, ni možna, se stranki zaračunajo vsi nastali stroški in je stranka le-te dolžna poravnati pred nadaljevanjem del. Nov termin montaže se določi po dogovoru in ni predmet prvotnega roka dobave (se ne šteje kot zamuda).V primeru, da stranka želi izvedbo montaže blaga v dveh (ali več) delih, se stranki zaračunajo dodatni transportni stroški. Odgovornost za možne poškodbe na elementih, ki so v tem času skladiščeni pri stranki, nosi stranka.

Stranka je dolžna za neoviran potek montaže pred začetkom monterje ali podjetje opozoriti na vse možne ovire (skrita instalacija, vodovod, električna instalacija itd.), ki bi motile tekoč potek montaže, drugače za morebitne nastale stroške in poškodbe odgovarja stranka sama. Podjetje ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala kot posledica posega v obstoječe stanje zgradbe (npr.: statična nosilnost starih elementov, hidroizolacija, zapiranje balkonov ali teras, pojav talnih, stenskih ali stropnih razpok, zmanjšanje varnosti zgradbe idr.).

Montaža ne vključuje odrez PU pene (zaradi UV obstojnosti), razen če ni v ponudbi drugače navedeno, in je odgovornost stranke pred nastopom nadaljnjih del.

Stranka je dolžna pri montaži zagotoviti prost dovoz in nemoten dostop do objekta, prostor, kjer se blago montira, mora biti prazen, poskrbeti mora tudi za brezplačen dovod in dostop do električne energije ter osnovno zaščito. Pri montaži, ki traja dlje časa pa mora stranka zagotoviti tudi prostor za shranjevanje orodja, ki mora biti pod ključem.

Podjetje ni pooblaščeno in ne izvaja elektro-inštalaterskih del (npr. priklop pogona rolet in žaluzij, vhodnih vrat idr.), za to stranka poskrbi sama.

Pri demontaži oken in vrat je potrebno stare podboje izrezati. Med izvajanjem demontaže kateregakoli blaga so v izrednih primerih potrebna dodatna dela. Dodatna dela se naknadno zaračunajo in so stvar dodatne ponudbe. Pri zamenjavi elementov za morebitne poškodbe okenskih špalet in keramike, ki nastanejo kljub strokovni demontaži, podjetje ne odgovarja.

Objekt je pripravljen za montažo, ko je blago možno brez dodatnih del vgraditi v gradbene odprtine. Pri RAL montaži mora stranka pravilno pripraviti odprtine: po navodilih proizvajalca po celotnem obodu elementa.

Stranka je dolžna zagotoviti zaščito in zavarovanje objekta, razen, če ni pisno dogovorjeno drugače.

Odprtina za montažo blaga in za sekcijska garažna in industrijska vrata mora biti zidarsko pripravljena (fino ometana) in izdelana po navodilih podjetja, razen, če ni zapisano drugače. V primeru, da odprtina na objektu ni ustrezno pripravljena, vsi dodatni stroški bremenijo stranko (ponovni prihodi na objekt, nastavitve, prevzemi …).
Zidarska dela (npr. obdelava preklade in notranjih zidov) mora stranka opraviti pred montažo elementov; preklada in notranji zidovi morajo biti izdelani v liniji. Tlak objekta (estrih, keramika …) mora biti izdelan v liniji oz. vodoravno in končno obdelan.
Montaža oken in vrat se izvaja z vijačenjem skozi podboj, v kolikor v ponudbi ni drugače zapisano. Montaža ostalega blaga se izvaja po navodilih proizvajalca.

GARANCIJA

Podjetje ima garancijo (po garancijski izjavi) na:

10 let

 • Sitemska garancija na PVC in ALU okna, vhodna vrata in drsna vrata ter ALU polkna. Garancija zajema vse sestavne dele proizvajalca Schuco (profil, okovje, kljuke, ojačitve, tesnila (EPDM). Garancija zajema UV obstojnost profilov in okovja ter tesnjenje izolacijskih stekel.

2 leti

 • Poves PVC in ALU elementov.

1 leto

 • Elektromaterial, montaža.

Za ostalo trgovsko blago veljajo garancijski pogoji dobaviteljev.

Garancija ne velja:

 • Če kupec nima veljavnega računa;
 • Če kupec do garanta nima poravnanih vseh obveznosti;
 • Če se ugotovi, da je napaka ali okvara na izdelku nastala zaradi nepravilne uporabe ali vzdrževanja, nestrokovne vgradnje ali popravila blaga s strani nepooblaščenih oseb ali višje sile (vlomi, požari, naravne nesreče, eksplozije ipd.);
 • Če zaščitna folija ni bila pravočasno odstranjena;
 • Za manjše površinske nepravilnosti na izdelkih in steklu, ki so posledica mehanskih vplivov pri izdelavi (zareze, odrgnine…), če ne vplivajo na funkcionalnost izdelka in če niso vidne iz razdalje, večje od enega metra;
 • Za manjše površinske nepravilnosti na izdelkih in steklu, ki so opredeljene v Smernicah za vizualno ugotavljanje kakovosti stekla in niso posledica mehanskih vplivov pri izdelavi (zareze, odrgnine…), če slednje ne vplivajo na funkcionalnost izdelka in če niso vidne iz razdalje, večjega od enega metra;
 • Za mehanske poškodbe na proizvodu, ki so nastale po predaji blaga (odrgnine oz. risi na profilih in steklu, lom stekla, poškodbe mrežice komarnikov ipd.);
 • Za vse poškodbe, ki so posledica stika s kakršnimi koli sredstvi (kemičnimi in fizičnimi);
 • Za poškodbe na proizvodih, ki so nastali zaradi nestrokovne ali nepravilne uporabe ali višje sile (vlomi, požari, naravne nesreče, eksplozije ipd.);
 • Za menjavo gibljivih delov, ki je posledica povečane obrabe le-teh zaradi posebnih atmosferskih vplivov;
 • Za korozijo pri steklih s kovinskim nanosom;
 • Za poves ali žvenket medsteklenih križev;
 • Za nastavitve oken, vrat, dodatkov ipd.;
 • Za poprodajne storitve.

Garancija velja na ozemlju EU in ne izključuje pravic potrošnika, ki izhaja iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

REKLAMACIJE

Reklamacija bo zavrnjena v primerih kjer:

 • Garancijski pogoji niso upoštevani;
 • Se uporabljeni materiali, zaradi termičnih raztezanj in notranjih napetosti, upognejo do 4 mm, pri tem pa nista okrnjena funkcija in trajna uporabnost;
 • Se pojavijo morebitne posledice na blagu zaradi nepravočasne odstranitve (najpozneje v štirih tednih) zaščitne folije in nalepke (npr. certifikat ZAG, idr.).
 • Se pri ESG steklu pojavi morebitna »anizotropija« ali se v procesu izdelave ESG stekla pojavi »valovitost« stekla.
 • Lom stekla ni posledica prevoza ali vgradnje oken s strani podjetja in ga povzroči stranka, tretja oseba ali je vzrok loma stekla neznan.
 • Lom stekla je potrebno pisno zapisati ob prevzemu, saj se kasnejša reklamacija ne upošteva.
 • Renolit folije na izdelkih (dekor) delno spremenijo barvni odtenek zaradi zunanjih vremenskih vplivov.
 • Na izdelkih pride do različnih odstopanj v odtenkih, barvah idr. zaradi uporabe različnih materialov in dobav.
 • Na elementu z razmerjem višina : širina večjim od 1:1,5 pride do povesa krila.
 • Elementi ustrezajo smernicam določenim s strani dobavitelja.

Servis in/ali reklamacije stranka uveljavlja skupaj s plačanim računom na tel. št. +386 (0)1 516 14 06 ali na mail: info@ancora.si. Pri uveljavljanju garancije ali reklamacije mora stranka predložiti garancijsko izjavo ali račun o nakupu blaga podjetja. V kolikor je reklamacija zavrnjena, pri stranki pa je bila opravljena kakršnakoli storitev ali dobavljen kakršenkoli material, stranka soglaša s plačilom opravljenih storitev in dobavljenega blaga po veljavnem ceniku.

VAROVANJE PODATKOV

Podjetje se zavezuje, da bo z vsemi pridobljenimi podatki v procesu izvajanja storitve, ravnalo s poslovno skrivnostjo in ne bo podatkov posredovalo nepooblaščenim tretjim osebam.

REŠEVANJE SPOROV

Stranka in podjetje bosta morebitne spore reševala sporazumno, v nasprotnem primeru pa bo za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

OSTALA DOLOČILA

Podjetje si pridržuje pravico do sprememb in napak v prospektih, katalogih, cenikih, skicah, risbah, kalkulacijah in podobnih dokumentih, ki ne vplivajo neposredno na sam izdelek.

Splošni pogoji poslovanja podjetja stopijo v veljavo s 1. 1. 2019.